Uslovi korišćenja

Astrologija.rs – Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja pre nego što počnete da pregledate ove web stranice. Korišćenjem web stranica Astrologija.rs potvrđujete da ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja. Ukoliko niste saglasni sa Uslovima korišćenja, nemojte koristiti ove web stranice. Astrologija.rs zadržava diskreciono pravo da promeni ili dopuni Uslove korišćenja u bilo koje doba. Ukoliko koristite ove web stranice nakon što je objavljeno da su izmene u Uslovima korišćenja izvršene, podrazumeva se da ste saglasni sa njima.

ZAŠTIĆENI ZNAKOVI PROIZVODA, AUTORSKA PRAVA I OGRANIČENJA

Svi sadržaji na ovim web stranicama uključujući, ali ne ograničavajući se na slike, fotografije, znakove, imena, grafiku, logotipe, ilustracije, audio zapise i video zapise, zaštićeni su autorskim pravima, znakovima proizvoda i ostalim srodnim pravima koja su u vlasništvu ili ih kontroliše Astrologija.rs, matična kuća ili filijale, ili neka druga pravna ili fizička lica koja su svoje sadržaje licencirala i, u skladu sa zakonom, dopustila njihovo objavljivanje na Astrologija.rs. Sadržaje ovih web stranica i ostalih stranica koje kontroliše Astrologija.rs možete koristiti samo u Vaše lične, nekomercijalne svrhe. Neovlašćena izmena sadržaja ili njegovo korišćenje u bilo koje druge svrhe, predstavlja kršenje zakona Republike Srbije koji se tiču autorskih prava i zaštićenih znakova proizvoda kao i ostalih vlasničkih prava. Sadržaj ovih web stranica ne sme da se kopira, reprodukuje, ponovo objavljuje, uploaduje, šalje, prenosi ili distribuira na bilo koji način bez posebnog odobrenja Astrologija.rs. Zabranjeno je korišćenje sadržaja web stranica Astrologija.rs na drugim web stranicama ili u umreženom kompjuterskom okruženju, osim ako to nije izričito odobreno odnosno predviđeno posebnim ugovorom sa Astrologija.rs.

PRIVATNOST

Astrologija.rs poštuje privatnost posetilaca ovih web stranica. Da biste pročitali Izjavu o zaštiti privatnosti, kliknite ovde.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Web stranice Astrologija.rs mogu sadržati linkove na druge stranice na Internetu (povezane stranice). Te web stranice, bez obzira da li ih održavaju filijale Astrologija.rs ili neko drugo pravno odnosno fizičko lice, koriste se u skladu sa sopstvenim Uslovima korišćenja, objavljenim na tim web stranicama. Astrologija.rs nije odgovorna za sadržaj bilo koje „povezane stranice“ koja nije pridružena Astrologija.rs. Bez obzira iz kojih razloga su linkovi na povezane web stranice prisutni na Astrologija.rs, posećujete ih na sopstvenu odgovornost. Astrologija.rs ne odgovara ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzrokovanu posećivanjem povezanih web stranica.

Astrologija.rs takođe ne odgovara za stalnu raspoloživost ili kompletnu funkcionalnost veze preko linkova do web prezentacija ili URL drugih provajdera. Astrologija.rs ne odgovara za stalnu raspoloživost kompletne web prezentacije ili pojedinih njenih delova. Osim toga, Astrologija.rs ne odgovara za tehničke smetnje, prekid rada servera, smetnje ili prekid telekomunikacionih veza i slično, što može dovesti do nedostupnosti kompletne web prezentacije ili pojedinih njenih delova ili do izostanka podataka.

Pristupanje web prezentaciji Astrologija.rs kao i pristup povezanim stranicama vrši se preko odgovarajućih sopstvenih tehničkih uređaja o sopstvenom trošku.

Astrologija.rs dopušta postavljanje linkova ka svojim web stranicama pod za to propisanim uslovima. Možete postaviti link na web stranice Astrologija.rs pod uslovom da link ne podrazumeva odnosno ne sugeriše bilo kakvo sponzorstvo ili podršku Vašoj web stranici od strane Astrologija.rs, od strane web stranica pridruženih Astrologija.rs ili bilo kojeg pravnog lica odnosno neformalne grupe koja je pojedinačno pripojena Astrologija.rs. Na svojoj web stranici ne možete koristiti nijedan logotip, zaštitni znak proizvoda ili druge, autorskim pravom zaštićene sadržaje, koji se pojavljuju na web stranicama Astrologija.rs, bez posebnog pismenog odobrenja vlasnika znaka ili prava korišćenja sadržaja. Ništa od sadržaja ili materijala sa web stranica Astrologija.rs ne smete uokviriti ili na bilo koji drugi način uklopiti u neki drugi web sajt, bez prethodnog pismenog pristanka odnosno ugovora sa Astrologija.rs.

E-POŠTA, OGLASNE STRANE I OSTALE PORUKE

Sve informacije, poruke, elektronska pošta, oglasi na za to predviđenim stranicama, ideje, predlozi, koncepti ili drugi materijali dostavljeni Astrologija.rs postaće vlasništvo Astrologija.rs i Astrologija.rs će imati pravo da taj materijal trajno koristi u bilo koje svrhe i objavi u bilo kojoj vrsti medija. Kada dostavljate materijal na Astrologija.rs web stranice, pristajete na to da Astrologija.rs ima pravo da objavljuje taj materijal u bilo koju svrhu, uključujući i promociju i oglašavanje.

Astrologija.rs nije odgovorna za sadržaj poruka postavljenih na svojim forumima. Astrologija.rs zadržava pravo da uredi ili ukloni materijale koji su postavljeni na svoje forume, ali ne preuzima obavezu da to učini. Saglasni ste da nećete da šaljete ili na neki drugi način putem naših foruma objavljujete materijal koji:

  • kleveće, vređa i ugrožava bilo čiju privatnost;
  • sadrži vulgarne, pogrdne ili preteće poruke;
  • je eksplicitno ili implicitno pornografski;
  • zadire u intelektualno vlasništvo ili neko drugo pravo entiteta ili osobe, uključujući, ali ne ograničavajući se na kršenje nečijih autorskih prava i zaštićenih znakova proizvoda;
  • krši bilo koji državni ili međunarodni zakon;
  • podstiče nezakonite aktivnosti;
  • oglašava ili na druge načine nastoji da navede na prikupljanje sredstava ili na korišćenje drugih proizvoda i usluga.

Saglasni ste da Astrologija.rs, njegovi službenici, direktori, zaposleni, agenti, distributeri i zastupnici neće biti odgovorni u slučaju bilo kakvih potraživanja od treće strane, zahteva, dugovanja, troškova ili izdataka, uključujući i umereni advokatski honorar, proisteklih iz Vašeg kršenja sporazuma, zastupanja i garancija koji su istaknuti u ovim Uslovima korišćenja.

PRAVNA ODGOVORNOST

Sadržaji na web stranicama Astrologija.rs dati su Vam na korišćenje bez ikakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevajućih, što uključuje, između ostalog, podrazumevajuću garanciju komercijalnosti i prikladnosti za određenu namenu. Astrologija.rs ne garantuje da će funkcije sadržaja na ovim web stranicama biti neprekidane ili bez grešaka, da će kvarovi biti popravljeni ili da će Astrologija.rs ili server koji omogućava dostupnost ovih web stranica biti bez virusa ili ostalih komponenti koje mogu naneti štetu Vašem računaru. Informacije date na stranama web prezentacije Astrologija.rs kao i objavljeni sadržaji su neobavezujući. Iako Astrologija.rs kao i njihova ovlašćena predstavništva i prodajni partneri nastoje da na web prezentaciji predstave tačne i aktuelne informacije, ne može se isključiti mogućnost da su sadržaji, informacije i tehnička dokumentacija bez grešaka. Ova web prezentacija svakako ne može zameniti lične konsultacije u konkretnom slučaju. Zbog toga Astrologija.rs ne garantuje ispravnost, tačnost ili pouzdanost sadržaja na Astrologija.rs web stranicama. Vi (a ne Astrologija.rs) preuzimate sve troškove potrebnog servisiranja, popravke ili korekcije Vašeg računara. Primenjivi zakon možda neće dopustiti izuzeće podrazumevajućih garancija, pa se navedeno izuzeće možda neće odnositi na Vas. Sadržaji koje čitate na ovim web stranicama osigurani su samo za zabavu i u reklamne svrhe.

Informacije i mišljenja objavljeni na oglasnim stranama, četovima ili ostalim forumima koji se vode na ovim web stranicama ne moraju biti ona koja zastupa ili koja pripadaju Astrologija.rs, njegovim filijalama kao ni licima koja pružaju te sadržaje. Astrologija.rs ne daje nikakve garancije u vezi sa tim informacijama i mišljenjima. Ni Astrologija.rs ni njegove filijale ili povezana društva, kao ni oni koji osiguravaju sadržaj neće biti odgovorni bilo kome za gubitak, štetu (bilo direktnu, posledičnu, kaznenu ili neku drugu), povredu, tvrdnju ili ostalo što je rezultat informacije ili mišljenja ponuđenih na web stranicama Astrologija.rs.

ZAKONSKA PITANJA

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sadržaji na Astrologija.rs web stranicama namenjeni su isključivo u svrhu zabave i promocije programa, događaja, proizvoda i usluga koji su dostupni u Republici Srbiji, na njenoj teritoriji i posedima. Web stranice kontroliše i njima upravlja Astrologija.rs iz svojih kancelarija u Republici Srbiji. Astrologija.rs ne izjavljuje da je sadržaj na Astrologija.rs web stranicama prikladan ili dostupan za korišćenje na drugim lokacijama. Oni koji odluče da ovim stranicama pristupe sa drugih lokacija, to čine na sopstvenu inicijativu i moraju se pridržavati lokalnih zakona, ako i u meri do koje su ti lokalni zakoni primenjivi.

Ovaj sporazum treba da se poštuje, tumači i sprovodi u skladu sa zakonima Republike Srbije, budući da se odnosi na Zakone koji vrede za tu državu. Svaka tužba koju Vi, bilo koja treća strana ili Astrologija.rs pokrene da bi se sproveo ovaj sporazum ili u vezi s bilo čim što se odnosi na ove web stranice, može se podići samo u Republici Srbiji, pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu. Na ovaj način obavezujete se da prihvatite jurisdikciju sudova Republike Srbije. Ukoliko je bilo koja stavka ovog sporazuma nezakonita, bez zakonske vrednosti ili je iz bilo kog razloga neprimenjiva, razmatraće se posebno i neće uticati na valjanost i promenljivost preostalih stavki. Ovo je isključivo sporazum između zainteresovanih stranaka na koje se njegov sadržaj i odnosi. Sporazum se neće menjati osim u pismenoj formi, uz potpis Astrologija.rs.

Astrologija.rs © 2014. Sva prava zadržana.